İstanbul

İHTARNAME

İHTAR EDENLER :

TEKPORT İTHALAT İHRACAT – RECEP TURAN POTURNA , EKİN VURAL

KONUSU:

EKİN VURAL – RECEP TURAN POTURNA’ya ait patentli ürünün, tarafınıza ait stantta patent haklarına tecavüz ederek haksız ve hukuka aykırı şekilde pazarlandığının ve reklamının yapıldığının, bu eylemlere bir an önce son verilmesi gerektiğinin aksi halde her türlü hukuki yola başvurulacağının ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR

1-) TEKPORT İTHALAT İHRACAT – RECEP TURAN POTURNA, “Comfydesk” markası adı altında satılan ve “Açısal harekete sahip ve yüksekliği ayarlanabilir dizüstü bilgisayar sehpası” olarak adlandırılan ürünlerin Türkiye’de pazarlanması konusunda tek yetkili firmadır.

2-) “Comfydesk” markası altında satılan patentli ürün, Türk Patent Enstitüsü’ne 10-01-2008 tarihinde başvurusu yapılmış olup; tescil süreci tamamlanmıştır.

Ayrıca, şirketimize ait yazılı belgelerden veya Internet sayfasından alınan tüm metinlerin, şekillerin, figürlerin, ürünlerin fotoğrafların tüm hakları saklıdır ve hiçbir suretle izinsiz kullanılamaz. Dolayısıyla, yetkilisi ve sahibi olduğunuz firma aracılığıyla şirketimizin haklarına tecavüz etmektesiniz. Tarafınızca yapılan hukuk aykırı işlem ve eylemler sonucunda hem 551 Sayılı Patentlerin Korunması hakkında KHK hükümlerine, hem Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet hükümlerine muhalefet etmektesiniz. Bu durum aynı zamanda bir haksız rekabet halidir.

551 Sayılı KHK. 82. madde gereğince ilgili patentin içeriği ve kapsamı tarafınıza bu ihtarname ile birlikte açıklanmıştır. Şirketimizin izni olmadan patent konusu ürünün aynısını, eş değerini üretmeniz, satmanız ve herhangi bir ticari amaçla elinde bulundurduğunuz sürece patent sahibi olarak haklarımıza tecavüz etmiş olacaksınız.

İşletmenizce, “Açısal harekete sahip ve yüksekliği ayarlanabilir dizüstü bilgisayar sehpası” sattığınız tespit edilmiştir. Değişik markalar altında sattığınız ürünlerin tespitleri yapılmıştır ve kayıt altına alınmıştır. İşletmeniz tarafından, patent tecavüzüne meydan verebilecek satışlara derhal son verilmesini; aksi takdirde kötü niyetli olduğunuz dikkate alınarak tarafınızın dava edileceğini bildirmek isteriz.

Tarafınızın iyi niyetli olduğunu düşünebilmek için bugüne kadar bu tip ürünleri kimden ne şekilde aldığınızı, bu ürünlerden kaç adet sattığınızı, hali hazırda stoklarınızda kaç adet ürün bulunduğunu ayrıntılı olarak açıklamanızı özellikle ihtar ederiz. Bu bilgileri vermediğiniz takdirde haksız ve kötü niyetli davrandığınızı düşünülerek gereken hukuki süreç başlatılacaktır.

551 Sayılı KHK’ nın 136. maddesinde Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller sayılmıştır. 136. maddenin (b) bendinde belirtilen,

b – Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak ve (f) bendinde belirtilen kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak patentten doğan haklara tecavüz olarak belirtilmiştir. Yine 73/A maddesinde ise, patent hakkına tecavüzden dolayı açılacak ceza davalarında sanıkların karşılaşacağı ceza belirtilmiştir. 73/A maddesi (c) bendine göre, 136 ncı maddede yazılı fiillerden birini gerek faydalı model, gerek patentli buluş açısından isleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmi yedi milyar liradan kırk altı milyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmeleri, CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA KALIR.

3-) Sonuç olarak, şirketimize ait ürün patentli bir buluş olduğundan haksız kullanımının ve pazarlanmasının bir an önce durdurulmasını, ilgili web sitelerinin kapatılmasını ve bir daha bu yönde herhangi bir davranışta bulunulmayacağına dair tarafımıza en geç beş (5) gün içinde taahhüt ve de ihtarnamemize olumlu cevap vermediğiniz takdirde, her türlü tazminat hakkımız saklı kalmak şartıyla, hukuki yollara başvurulacağını, aleyhinize hukuk ve ceza davalarının açılacağını, ihtar ederiz.

TEKPORT İTHALAT İHRACAT – EKİN VURAL / RECEP TURAN POTURNA